bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.02.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Poprawka

Dokumenty

Zewnętrzne i wewnętrzne akty prawne oraz procedury, regulujące system kontroli zarządczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzówku

1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

 1. Kodeks Etyki Bibliotekarza i Pracownika Informacji [PDF] przyjęty zarządzeniem Nr 5/2015 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku z dnia 26 stycznia 2015 roku.
 2. Regulamin Pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku [PDF], przyjęty zarządzeniem Nr 6/2015 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku z dnia 26 stycznia 2015 roku.
 3. Art. 54 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [LINK] (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
 4. Regulamin Wynagradzania Pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku [PDF] oraz Regulamin Nagradzania Pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku [PDF] wprowadzony zarządzeniem nr 3/2012 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku z dnia 01 grudnia 2012 roku
 5. Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku [PDF] wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2014 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku z dnia 02 stycznia 2014 roku.
 6. Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku [PDF] wprowadzony zarządzeniem nr 4/2015 dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku z dnia 13 stycznia 2015 r.
 7. Instrukcja ogólna bezpieczeństwa i higieny pracy [PDF] wprowadzona zarządzeniem nr 3/2015 dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku z dnia 13 stycznia 2015 r.

2. STRATEGIA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 1. Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku [PDF] nadany uchwałą nr XXX/137/2001 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 14 listopada 2001 r. oraz zmieniony uchwałą nr XXIV/109/2004 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 29 grudnia 2004 r.
 2. Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy [PDF] w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzówku wprowadzone zarządzeniem nr 2/2012 dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku z dnia 02 lipca 2012 r.
 3. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach [LINK] (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami)
 4. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej [LINK] (Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493 z późniejszymi zmianami)
 5. Procedury kontroli zarządczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzówku wprowadzone zarządzeniem nr 7/2015 dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku z dnia 26 stycznia 2015 r.

3. CZYNNOŚCI I MECHANIZMY KONTROLNE

 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [LINK] (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, póz. 1223 z późniejszymi zmianami)
 2. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych [LINK] (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, z późniejszymi zmianami)
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [LINK] (Dz. U. Nr 157 z późniejszymi zmianami)
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych [LINK]
 5. Regulamin udzielania zamówień publicznych [PDF] o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto wprowadzona zarządzeniem nr 8/2015 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku z dnia 27 stycznia 2015 roku.
 6. Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzówku [PDF] wprowadzona zarządzeniem nr 9/2015 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku z dnia 1 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych pracowników oraz instrukcji przetwarzania danych osobowych czytelników.
 7. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym [PDF] służącym do przetwarzania danych osobowych oraz przetwarzania w formie papierowej danych osobowych pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku wprowadzona zarządzeniem nr 9/2015 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku z dnia 1 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych pracowników oraz instrukcji przetwarzania danych osobowych czytelników.
 8. Procedura alarmowa [PDF] wprowadzona zarządzeniem nr 9/2015 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku z dnia 1 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych pracowników oraz instrukcji przetwarzania danych osobowych czytelników.
 9. Sprawozdanie roczne stanu systemu ochrony danych osobowych [PDF] wprowadzone zarządzeniem nr 9/2015 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku z dnia 1 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych pracowników oraz instrukcji przetwarzania danych osobowych czytelników.
 10. Dokumentacja oprogramowania [LINK] służącego do elektronicznej ewidencji zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku

4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

 1. Instrukcja kancelaryjna [PDF], Jednolity rzeczowy wykaz akt [PDF] oraz Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt [PDF] Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku wprowadzona zarządzeniem nr 1/2012 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku z dnia 01 czerwca 2012 r.

5. MONITORING I OCENA

 1. Procedury kontroli zarządczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzówku wprowadzone zarządzeniem nr 7/2015 dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku z dnia 26 stycznia 2015 r.



Opublikował: Marcin Dzierzkowski
Publikacja dnia: 24.02.2015
Podpisał: Teresa Stankiewicz
Dokument z dnia: 17.02.2015
Dokument oglądany razy: 3 464